activus@activus.com.pl


Słowniczek pojęć związanych z leasingiem


leasing

- w ramach umowy leasingu jedna ze stron umowy (finansujący/ leasingodawca) przekazuje drugiej stronie (korzystającemu/ leasingobiorcy) prawo do korzystania z określonego dobra materialnego na pewien uzgodniony w umowie leasingu okres, w zamian za ustalone w umowie raty leasingowe

korzystający/leasingobiorca

- podmiot używający przedmiotu leasingu.

finansujący/leasingodawca

– firma leasingowa, z którą została podpisana umowa.

przedmiot leasingu

- środek trwały, licencja, wartość niematerialna lub prawna, których prawo użytkowania umowa leasingu przenosi na leasingobiorcę. W każdym przypadku przedmiot leasingu jest wybierany przez przyszłego korzystającego.

wartość początkowa

- cena zakupu powiększona o wszystkie koszty związane z zakupem, adaptacją i przystosowaniem do użytkowania poniesione przed przyjęciem do ewidencji środków trwałych.

amortyzacja

- zmniejszenie wartości księgowej środka trwałego, odzwierciedlające jego zużycie na skutek eksploatacji i upływu czasu, dokonywane poprzez odpisy amortyzacyjne stanowiące koszty uzyskania przychodu.

okres obowiązywania umowy leasingowej

- okres obowiązywania postanowień umowy leasingu, trwający do wygaśnięcia wszystkich praw i obowiązków przysługujących każdej ze stron. W przypadku umów leasingu operacyjnego okres trwania umowy leasingowej nie może być krótszy niż 40% normatywnego okresu amortyzacji (np. dla samochodów, które mają stawkę amortyzacji równą 20%, czyli pełna amortyzacja księgowa dokonuje się w 60 miesięcy, minimalny okres umowy wynosi 24 miesiące).

opłata wstępna

– nazywana też udziałem własnym, jest określona w umowie leasingu:, leasingobiorca wpłaca ją po podpisaniu umowy leasingu, ale przed oddaniem leasingobiorcy przedmiotu leasingu do korzystania.

rata leasingowa

– kwota płacona za korzystanie z przedmiotu leasingu płacona przez leasingobiorcę w sposób i w wysokości określonej w umowie leasingu (najczęściej są to stałe płatności miesięczne, istnieje też możliwość dopasowania wielkości rat do sezonowych przychodów firmy korzystającego)

wartość wykupu

- jest to wartość początkowa pomniejszona o odpisy amortyzacyjne wyliczone metodą degresywną przy zastosowaniu współczynnika 3 dla środków trwałych. Zależy ona tylko od okresu leasingu i amortyzacji danego przedmiotu leasingu. Nie wpływa na nią wielkość opłaty wstępnej. Korzystający ma w umowie zagwarantowane prawo pierwokupu przedmiotu leasingu za wartość końcową, która jest z reguły niemal symboliczna. Jest to bardzo ważny i korzystny zapis dla leasingobiorcy.